Northern Saw-whet owl, New Mexico, owl, Aegolius acadicus

Northern Saw-whet Owl

Northern Saw-whet owl, New Mexico.